About Us

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นทีมเล็ก ๆ ที่รับผิดชอบในการจัดตั้งและบริหารมูลนิธิเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโลก เราอยากที่จะช่วยเหลือเด็กๆ พัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อมของเราด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม

วัตถุประสงค์

– เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติ
– เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
– เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา คุณธรรม และจริยธรรม
– เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ทั้งใและต่างประเทศเพื่อสาธารณะประโยชน์?
– เพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมการผลิตสื่อต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
– ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

ความหมายตราสัญลักษณ์

– คนกางแขนหมายถึงสัญลักษณ์ของคนที่มีสุขภาพทางกายใจแข็งแรงและผู้พิทักษ์รักษาภายใต้หัวใจสีเหลือง คือ คุณธรรม ศีลธรรมจริยธรรม
– ลูกศรสีน้ำตาล คือ ขยะ ลูกศร
– ลูกศรสีเขียว คือ การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ อย่างยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดด้วยสัญลักษณ์ลูกโลกสีเขียว

คณะกรรมการ

นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ประธานกรรมการ
นายรองรักษ์ บุญศิริ รองประธานกรรมการ
นางลลิตา สิริพัชรนันท์ เหรัญญิก
นายจีระวัฒ์ ลีนะกนิษฐ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายดำรงค์ ศรีขนาดหลวง ปฏิคม
นางสาวพัชรา จ่าแปง ประชาสัมพันธ์
ว่าที่ ร.ต.จักภพ เทพแดง เลขานุการ


กฏระเบียบและข้อบังคับ